Flow Meter

Flow Meter

 

Flow Meter သံုးမယ္ဆို တိုင္းတာႏိုင္မယ့္ Unit (2) မ်ိဳးရွိပါတယ္။
စီးဆင္းမွဳထုထည္ တိုင္းတာျခင္း (Volume Flow Measurement)
စီးဆင္းမွဳ အေလးခ်ိန္တိုင္းတာျခင္း(Mass Flow Measurement)
စီးဆင္းမွဳႏွုန္း(Flow Rate) ကို Accuracy တိတိက်က်နဲ႔ သိရွိရမွာၿဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ (အရည္၊ အေငြ႕ နဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕) သံုးစြဲမွဳ၊ ထုတ္လုပ္မွဳ၊ ဆံုးရွံဳးမွဳ ပမာဏမ်ားကို အခ်ိန္နွင့္တေၿပးညီ အတိအက်သိရမွာၿဖစ္ပါတယ္။
ရရွိလာမဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကေတာ့ - PLC/DCS ၿဖင့္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးၿပဳၿပီး controlလုပ္ႏိုင္ၿခင္း၊ Manual နည္းနဲ႔တိုင္းတာၿခင္းမဟုတ္တာေၾကာင့္ အလုပ္သမားလုပ္အားခနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿခင္း၊ လုပ္ငန္းပိုမိုတြင္က်ယ္ေစၿပီး ထုတ္ကုန္ရဲ႕အက်ဳိးအၿမတ္ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္ႏိုင္ၿခင္း တို႔ပဲၿဖစ္ပါတယ္။
အဲ့လို သင့္လုပ္ငန္းမွာအသံုးျပဳမဲ့ အရည္၊ အေငြ႕ နဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕တို ့ရဲ႕ စီဆင္းမွဳတိုင္းအတြက္ Global Brand တစ္ခုျဖစ္တဲ ့ ABB Flow Measuring Instrument မ်ားကိုဆက္သြယ္မွာယူလိုရင္ေတာ့ Barons Industrial Technology အခုပဲဆက္သြယ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္။

Phone - Hot Line : 09 420 15 0000, 09420 15 1111