သံေတာင္ၾကီး-ေဘာကလိ တံတားစီမံကိန္း (Tower Crane) အဆင့္ျမင့္တင္ျပီးစီးျခင္း။

သံေတာင္ၾကီး-ေဘာကလိ တံတားစီမံကိန္း (Tower Crane) အဆင့္ျမင့္တင္ျပီးစီးျခင္း။

 

 

 

စက္ရံုသံုး အရည္အေသြးျမင့္ ကရိန္းမ်ိဳးစံု ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး Tower Crane မ်ား ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက
ဖုန္းနံပါတ္ - Hot Line : 09 420 15 0000, 09420 15 1111 ကိုဆက္သြယ္ျပီး အေသးစိ္တ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။